Algemene voorwaarden en regels Chiboba gevestigd te Ees.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27282072

Regels m.b.t. de trainingslocatie

Het deelnemen aan een workshop of een coachtraject is geheel op eigen risico, voor zowel de cliënt als de hond. Dit geldt tevens voor het betreden van de trainingslocatie.

De cliënt is 5 minuten voor aanvang van de sessie aanwezig.
Voorafgaand aan de sessie is je hond uitgelaten. Ontlasting graag opruimen en deponeren in de daarvoor bestemde afvalbak.

De mobiele telefoon is tijdens de sessie uitgeschakeld of staat op trilfunctie.

Roken is op het gehele terrein niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

Chiboba en/of Ursela Stokdijk is niet aansprakelijk voor ongevallen met de hond of ongevallen met honden onderling. Tevens is Chiboba en/of Ursela Stokdijk niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongeval of letsel die door cliënt of door de hond wordt aangericht op of rond de trainingslocatie.

Het advies is om een WA-verzekering af te sluiten. (Vaak valt maar 1 hond uit het gezin onder een WA-verzekering.)

Schade kan nooit verhaald worden op Chiboba en/of Ursela Stokdijk

Materialen

Je hond heeft bij voorkeur een borsttuig om (Y-tuig) of een niet slippende halsband met daaraan een lijn van minimaal 1,50 meter. Andere materialen zijn niet toegestaan.

Gezondheid

Wanneer je twijfelt aan de gezondheid van je hond graag even van tevoren telefonisch overleg. Dit ook i.v.m. besmettelijke ziekten en aandoeningen!

Wanneer je hond loops is, ook dan graag van tevoren telefonisch overleg. We bespreken samen wat de mogelijkheden zijn.

Geheimhouding

Beide partijen, zowel cliënt als Chiboba en/of Ursela Stokdijk, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de sessies of uit andere bronnen hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie met betrekking tot de cliënt wordt, ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving.

Inschrijven en betaling coachtraject

Inschrijving verplicht tot betaling.
De betaling van het coachtraject dient uiterlijk 7 dagen voordat het coachtraject begint, te worden voldaan in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Indien de cliënt de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de cliënt is Chiboba en/of Ursela Stokdijk gerechtigd alle ten behoeve van de cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de cliënt schadeplichtig kan worden gesteld.

Bij annulering van een geplande afspraak binnen 24 uur, wordt 100% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Een coachtraject kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd.
Indien de cliënt het traject tussentijds beëindigt, is cliënt de volledige prijs verschuldigd. Restitutie van betaalde bedragen is niet mogelijk.

Inschrijven workshops en lezingen

Voor workshops en lezingen geldt: inschrijven verplicht tot betaling.
Restitutie van betaalde bedragen is niet mogelijk.

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Chiboba.

Ook het gebruik van merk- en productnamen van Chiboba in, op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.
Chiboba hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.